Wyceny wartości spółek i aktywów

Prawidłowa wycena jest pierwszym i bardzo istotnym krokiem w znakomitej wiekszości transakcji finansowych. Jest ona niezbędnym elementem składowym każdej transakcji takiej jak: sprzedaż przedsiębiorstw, wprowadzanie przedsiębiorstwa na giełdę, restrukturyzacja przedsiębiorstw, pozyskiwanie finansowania, fuzje, przejęcia, wykup lewarowany, pozyskiwanie finansowania dłużnego, finansowanie pomostowe, emisje akcji, emisje obligacji, emisje obligacji zamiennych, aranżacja finansowania, czy finansowanie przejęć.

Wycena wartości przedsiębiorstwa lub wycena wybranych aktywów obejmuje przeprowadzenie analizy w szczególności:

 • Ustalenie sytuacji prawnej przedsiębiorstwa i jego majątku

 • Ustalenie stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa,

 • Ocena realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury oraz innych podobnych sfer,

 • Ocena innych potencjalnych zobowiązań

 • Ocena konkurencji, rynku i innych elementów kształtujących przewagi konkurencyjne

 • Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa lub aktywów.


W części Ustalenie stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa analiza ekonomiczno-finansowa winna obejmować w szczególności analizę sprawozdań finansowych, raportów z badań sprawozdań finansowych oraz opinii biegłego rewidenta za okres co najmniej ostatnich trzech lat obrotowych. W przypadku gdy sprawozdania finansowe nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta, należy przeprowadzić badanie za ostatni rok obrotowy. Niezbędne jest również przygotowanie prognoz i projekcji finansowych na najbliższe lata.

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa winno być dokonane przy zastosowaniu co najmniej trzech różnych metod wyceny. Wybór metod winien być uzależniony między innymi od sytuacji ekonomiczno-finansowej Przedsiębiorstwa oraz posiadać stosowne uzasadnienie.

Stosowane metody wyceny:

a) metoda wartości skorygowanej aktywów netto (inna nazwa to metoda księgowa) uwzględniająca: wartość rynkową składników majątku trwałego,
prawo wieczystego użytkowania gruntów,
nieściągalne należności i inne uzasadnione elementy.

b) metoda zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych. Polega ona na zsumowaniu wartości obecnej przyszłych strumienie pieniądza generowanych przez wycenane aktywa lub spółkę.
c) metoda porównawcza Polega ona na przemnożeniu rezultatów przedsiębiorstwa przez skorygowane współczynniki właściwe dla podobnej grupy przedsiębiorstw.
d) metoda likwidacyjna Polega ona na oszacowaniu kwot, które można uzyskać przy sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa przy założeniu braku kontynuacji działalności i uwzględnieniu spłaty zobowiązań.
e) metoda odtworzeniowa Polega ona na oszacowaniu kosztów stworzenia podobnego przedsięwzięcia zaczynając "od zera".
f) metoda mieszana Polega ona na wykorzystaniu kilku powyższych metod wycen, i wyliczeniu średniej ważonej dobranymi wagami.
Porównanie wyników oszacowania wartości powinno stanowić podstawę określenia wartości przedsiębiorstwa, lub rekomendowanego przedziału oszacowania.

Rezultatem pracy przy wycenie jest sporządzenie raportu dla zamawiajšcego. Możliwe jest również sporządzenie szerszego dokumentu w formie Memorandum Informacyjnego lub innego dokumentu prezentującego przedsiębiorstwo dla potencjalnych innych stron transakcji. Typowo w skład Memorandum Informacyjnego mogą wchodzić:

 • Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie (nazwa, adres, bank, przedmiot działania, zatrudnienie, lokalizacja, krótka historia przedsiębiorstwa itp.)
 • Biografie menedżerów
 • Wybrane dane finansowe dające ogólny obraz kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 • Ogólna sytuacja rynkowa przedsiębiorstwa,
 • Syntetyczny opis struktury organizacyjnej i organizacji produkcji,
 • Sytuacja prawna przedsiębiorstwa,
 • Informacja na temat realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury,
 • Obowiązki z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • Stan prawny wynikający z przepisów prawa pracy
 • inne istotne dla nabywcy informacje.

Uczestniczyliśmy w dużej ilości skomplikowanych wycen, potrafimy zatem zrozumieć więcej niż same cyfry i jesteśmy świadomi jak złożoność biznesu wpływa na różne metodologie wyceny.
Informacje o wycenach dokonanych przez Finacorp i jego pracowników znajdują się w sekcji Nasze Doświadczenia

Zapraszamy do współpracy. Prosimy o kontakt email na adres office@finacorp.pl
tel. +(48) 22 425 57 35 fax. +(48) 22 853 01 64 e-mail: office@finacorp.pl