Project Finance

Project Finance to innowacyjna metoda finansowania pozabilansowego, gdzie zabezpieczenia ograniczają się do podmiotu zdobywającego finansowanie.

Project finance można zdefiniować jako pozyskiwanie finansowania na ekonomicznie wyodrębniony projekt inwestycji kapitałowej. Cechą takiej struktury jest to, że wszystkie albo większość zobowiązań opiera się na podmiocie finansowanym , a dostarczyciele kapitału w piewszym rzędzie analizują cashflow z projektu, jako formę spłaty, a aktywa projektu stanowią zabezpieczenie.

Project finance opiera się na założeniu prawnie i ekonomicznie wyodrębnionego podmiotu finansowanego długiem i udziałami przez jeden lub więcej podmiotów zewnętrznych. Celem przedsięwzięcia jest sfinansowanie aktywów kapitałowych, zwykle o ograniczonym czasie życia.

Podmiot powyższy jest stroną wielu umów zawartych z pożyczkodawcami, sponsorami projektu oraz innymi stronami zaangażowanymi w projekt, w rezultacie którego powstaje twór biznesowy który zaciąga/emituje określony dług w momencie rozpoczęcia działalności, będzie on prowadził ściśle określoną działalność, a jedynymi źródłami spłaty zobowiązań (odsetek i należności głównych) będą przepływy z projektu.

Metodyka tworzenia transakcji Project Finance wymaga zrozumienia ekonomicznych zależności projektu, zrozumienia jego ryzyk, określenia proporcji różnych źródeł finansowania, a następnie pozyskania funduszy. W dodatku należy dysponować pewną wiedzą pragmatyczną dlaczego niektóre projekty project finance odnoszą sukces a niektóre porażkę. Należy dysponować szeroką wiedzą w zakresie formułowania umów wspierających pozyskanie finansowania, kwestii związanych z otoczeniem prawnym, współpracy kapitału państwowego i prywatnego, wymagań kredytowych dostawców kapitału, obliczenia zdolności kredytowej projektu, przygotowania rachunku przepływów, oczekiwanych stóp zwrotu, spraw podatkowych, metodologii analitycznej użytej do przekonania o celowości realizacji projektu.

Technika Project Finance zostala użyta przy wielu projektach. Wykorzystanie prawidłowo stworzonej struktury stwarza możliwości finansowania wielkiej skali projektów związanych z zasobami naturalnymi - rurociągów i rafinerii aż do elektrowni w tym wodnych. Popularność tej techniki cały czas rośnie
tel. +(48) 22 425 57 35 fax. +(48) 22 853 01 64 e-mail: office@finacorp.pl