Doradztwo przed oraz przy wprowadzeniu akcji przedsiębiorstwa do obrotu publicznego (debiut giełdowy)

Pierwsze notowanie na giełdzie to dzień, którego się nie zapomina. To bardzo ważny moment dla każdej firmy, niezależnie od tego czy jest ona duża czy mała. Ten uroczysty moment poprzedzony jest miesiącami fachowej pracy skupiającej się na:
  • strategii biznesowej
  • podniesieniu wydajności firmy
  • przygotowaniu firmy do debiutu od strony procedur, raportowania itp
  • struktury organizacyjnej oraz systemów motywacyjnych
  • efektów podatkowych upublicznienia dla udziałowców
Finacorp wspiera firmy na każdym etapie rozwoju. Tworzymy i wdrażamy strategie dotyczące oferty publicznej akcji i wszystkich aspektów z tym związanych. Poniżej znajduje się krótki opis kwestii związanych z przygotowaniem spółki do wprowadzenia do publicznego obrotu:

Proces wprowadzenia akcji przedsiębiorstwa do obrotu publicznego, najważniejsze kwestie

Decyzja o wejściu na rynek publiczny

Decyzja o wprowadzeniu spółki do obrotu publicznego jest zwykle jedną z najpoważniejszych decyzji w historii firmy spółki. Przedsiębiorstwo rozpoczyna nowy etap rozwoju dołączając do elitarnego grona spółek funkcjonujących na rynku kapitałowym. Otwarty dostęp do rynków kapitałowych umożliwia:

  • możliwość pozyskania kapitału na korzystnych warunkach
  • możliwość obiektywnej wyceny akcji spółki
  • możliwość wyjścia z inwestycji dla dotychczasowych udziałowców
Aby w pełni osiągnąć cele założone w procesie wprowadzania przedsiębiorstwa na giełdę, nalezy wziąć pod uwagę kilka kwestii, które mogą wymagać pewnych zmian organizacyjnych:
Kontrola właścicielska:
Obrót akcjami oznacza, że inni inwestorzy mają prawo głosu w decyzjach dotyczących przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od typowej prywatnej korporacji gdzie właściciel (i często prezes w tej samej osobie) podejmuje decyzje gdy uzna to za potrzebne, w spółce publicznej zapadają one na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Zarząd każdorazowo wykonuje pracę w celu opracowania porządku obrad i terminowego zwołania zgromadzenia.

Przejrzystość finansowa

Jedną z przyczyn wzrostu wartości spółki notowanej na giełdzie, jest jej większa przejrzystość finansowa osiągana za pomocą regularnego składania raportów finansowych, prognoz oraz bieżącego informowania społeczności inwestorów o istotnych faktach dotyczących przedsiębiorstwa. Prawidłowa organizacja tego procesu wymaga dobrej organizacji odpowiednich służb w przedsiębiorstwie.

Oddzielenie przedsiębiorstwa od przedsiębiorcy


Budowanie zaufania inwestorów oznacza pełne oddzielenie majątku przedsiębiorstwa od osoby przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to zaprzestanie czerpania korzyści ekonomiczych takich jak np:
? zawieranie umów z podmiotami powiązanymi i osobami w rodzinie; ? udzielanie pożyczek czy finansowanie spraw prywatnych przez przedsiębiorstwo; ? wykorzystywanie samochodów, telefonów czy aktywów przedsiębiorstwa, umowy dystrybucyjne, umowy o zarządzanie, umowy o wynajem nieruchomości z właścicielem lub jego rodziną.
Nawet jeśli powyższe relacje były poprawne z punktu widzenia prawa cywilnego i podatków, utrudniają one ocenę rzeczywistej rentowności przedsiębiorstwa

Przekształcenia organizacyjne i prawne przedsiębiorstwa

W przypadku istniejącej Spółki Akcyjnej, niezbędna jest uchwała WZA o zamiarze przekształecenia w spółkę publiczną oraz dostosowanie statutu do powszechnie obowiązujących standardów. W przypadku gdy przedsiębiorstwo prowadzone jest w innej formie (sp. z o.o., spółka osobowa, działalność gospodarcza, inne) niezbędny jest proces przekształcenia w spółkę akcyjną.

Restrukturyzacja

W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność wielobranżową , warto jest przeprowadzić zmiany organizacyjne prowadzące do ulokowania jednorodnych typów działalności w oddzielnych podmiotach. Należy również przeprowadzić wszelkie działania niezbędne do tego aby inwestorzy i analitycy mogli łatwo prawidłowo ocenić koszty, przychody i Ÿródła finansowania poszczególnych działalności. W obrębie przedsiebiorstwa niezbędne jest często wzmocnienie komórki odpowiedzialnej za raportowanie oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń

Wybór doradców


Wybór ten może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu całego przedsięwzięcia. Każdy z uczestnikó konsorcjum doradczego przygotowującego proces wprowadzenia do obrotu posiada zdefiniowane role.W omawianym procesie mogą brać udział następujący doradcy:

Doradca finansowy


Jego zadaniem jest przygotowanie strategii całego procesu i całościowy nadzór nad jego przebiegiem oraz doborem innych doradców. Doradca ten powinien przygotować strategię całego procesu, z uwzględnieniem oczekiwań i celów właścicieli, strategii rozwoju spółki, oceny Ÿródeł finansowania, identyfikacji typów i grup inwestorów do których należy skierować ofertę.

Firma inwestycyjna/Biuro maklerskie


Rolą firmy inwestycyjenej jest dwojaka. Po pierwsze, powinna ona obsłużyć proces wprowadzenia papierów wartościowych od strony stworzenia właściwej sieci dystrybucji oraz przyjmowania zapisów na akcje, wraz ze zorganizowaniem adekwatnej oferty kredytowej dla inwestorów. Aby dobrze pełnić te rolę niezbędne jest odpowiednie przygotowanie oferty od strony wiarygodnych analiz dla inwestorów. Po drugie, firma taka zobowiązana jest przeprowadzić pewne działania opisane prawem takie jak przygotowanie części prospektu i złożenie opisanych prawem oświadczeń takich jak wniosek o zatwierdzenie prospektu. Firma ta może również pełnić rolę subemitenta.

Firma Audytorska


Rolą audytora jest wyrażenie opinii co do rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych zawartych w prospekcie i materiałach informacyjnych. Często przy okazji procesu rewizji ksiąg dobry audytor jest w stanie zebrać informacje umożliwiające ulepszenie systemu kontroli wewnętrznej i funkcjonowania systemu informacji finansowej przedsiębiorstwa.

Doradca prawny


Jest to kancelaria prawna która powinna zapewnić zgodność z prawem i założeniami procesu wszystkich dokumentó oficjalnych takich jak uchwały i dokumenty oficjalne. Z reguły doradca prawny występuje w sytuacji gdzie dodatkowo przeprowadzane jest due-dilligence prawne związany z jakimiś ryzykami dotyczącymi osoby lub działalności emitenta. Jego działanie w tym zakresie ma na celu obniżenie postrzeganego ryzyka inwestycji w akcje, a co za tym idzie uzyskanie lepszej wyceny.

Doradca public relations


Jest to firma której zadaniem jest podniesienie skuteczności przekazu informacji potencjalnym inwestorom, jak również ukształtowanie odpowiedniego wizerunku podmiotu w oczach kupujących za pomocą mediów. Dobrze przeprowadzone działania zwiększają popyt na akcje co przenosi się na lepszą cenę walorów.

Sporzązenie materiałów informacyjnych

Grupa doradców, wspierana przez pracowników emitenta przygotowuje niezbędne materiały informacjne. Dobrze wykonana praca zaowocuje zatwierdzeniem tej dokumentacji przez organ regulujący rynek bez zbędnych opóŸnień, i rzetelną prezentacją informacji o inwestorze zachęcającą inwestorów do kupna walorów, oraz co również ważne obniżająca ryzyko potencjalnych roszczeń skierowanych do osób odpowiedzialnych za zawartość prospektu związanych z niedostatecznym opisaniem czynników ryzyka lub podobnych kwestii Zatwierdznie prospektu przez organ regulujący i jego publikacja Emitent składa prospekt do instytucji nadzorującej rynek za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej. W Polsce będzie to Komisji Nadzoru Finansowego , a dla przykładu w USA będzie to Securities and Exchanges Commission. Pomimo tego że termin zatwierdzenia prospektu jest relatywnie krótki, należy pamiętać że Komisja ma prawo żądać uzupelnień i zmian w prospekcie, co w rezultacie może oznaczać opóŸnienia jeśli prospekt nie został przygotowany prawidłowo. Po zatwierdzeniu prospektu można doprowadzić do notowania papierów wartościowych również na innych rynkach Unii Europejskiej po uzyskaniu stosownych dokumentów (zaświadczenie o zatwierdzeniu prospektu) i przekazaniu im organom nadzoru odpowiadającym za wybrany rynek kapitałowy. Prospekt emisyjny zostaje udostępniony inwestorom w opisany prawem sposób: przeważnie w formie publikacji elektronicznej, oraz w formie drukowanej w siedzibie gieldy, emitenta i biurach maklerskich. Prospekt może wymagać aneksowania jeśli od momentu jego zatwierdzenia zaszły istotne zdarzenia dla emitenta.

Oferta publiczna, Dopuszczenie do obrotu, pierwsze notowanie

Istnieje kilka sposobów wprowadzania papierów wartościowych do obrotu publicznego. Podstawową kwestią jest to, czy wprowadzane papiery są papierami nowej emisji, czy tez są sprzedawane przez dotychczasowego właściciela. Taki schemat ma miejsce typowo w przypadku prywatyzacji, lub sprzedaży przedsiębiorstwa przez inwestora typu fundusz VC. Kolejnym i typowym sposobem jest oferta nabycia akcji z nowej emisji, gdzie emitent pozyskuje środki na realizację celów emisji zgodnych z opisem w prospekcie. Srodki zatem trafiają do spółki a nie do właścicieli, chyba że oferta taka jest połączona z ofertą sprzedaży pierwszego typu ostatnim sposobem jest samo wprowadzenie istniejących akcji do obrotu bez oferty publicznej sprzedaży, które umożliwia sprawne dokonywanie obrotu, a co za tym idzie poszerzenie grona właścicieli i wyjście z inwestycji takiej jak akcje objęte w trybie oferty niepublicznej.

Rezultat oferty publicznej rozumianej jako gromadzenie nowych środków na rozwój spółki jest ścisle zależny od profesjonalnego przygotowania procesu sprzedaży. Bardzo istotną rzeczą jest zbadanie popytu na akcje umożliwiającego zbudowanie księgi popytu ( bookbuilding) a więc precyzyjne ustawienie ceny emisyjnej. Istnieje wiele technik oferowania akcji, zależą one od sytuacji rynkowej, docelowego akcjonariatu, wielkosci i czasu emisji itp. Zakładając że oferta publiczna zakończy się sukcesem, Zarząd emitenta ma przyjemność dokonania przydziału akcji inwestorom. Po przydziale następuje rejestracja emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Następnie odbywa się proces dopuszczenia walorów do obrotu przez Giełdę na podstawie stosownego wniosku emitenta i uchwały. Ukoronowaniem tego procesu jest uroczysty dzień pierwszego notowania.

Informacje o zbliżonych transakcjach dokonanych przez Finacorp i jego pracowników znajdują się w sekcji Nasze Doświadczenia

Zapraszamy do współpracy. Prosimy o kontakt email na adres office@finacorp.pl
tel. +(48) 22 425 57 35 fax. +(48) 22 853 01 64 e-mail: office@finacorp.pl